Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2019

atramentovva
07:54
9218 f36b 420
Reposted fromzciach zciach viarurky rurky
atramentovva
07:53
2777 92ab 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viarurky rurky

October 22 2018

atramentovva
17:54
3853 e959 420
Reposted from4777727772 4777727772 vianieobecnosc nieobecnosc
atramentovva
17:52
„Kiedy wróbel buduje gniazdo w lesie, zajmuje zaledwie jedną gałąź. Kiedy jeleń gasi pragnienie w rzece, pije nie więcej, niż może pomieścić jego brzuch. My gromadzimy rzeczy, ponieważ nasze serca są puste”.
— Anthony de Mello
Reposted fromavooid avooid viaPoranny Poranny
17:50
2743 937c 420

icantdrawbutdontcare:

This is so hard for us emotionally abused. But it is okay to say no. It’s okay to set boundaries. You are not being selfish nor awful!

17:40
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica vianieobecnosc nieobecnosc

October 19 2018

atramentovva
16:37
4159 f265 420
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viarurky rurky
atramentovva
16:36
4710 c98d 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
atramentovva
16:35
1498 a09c 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viarurky rurky
atramentovva
16:33
Została pocięta, poszarpana przez ludzi i przez okoliczności.
— Jakub Żulczyk
atramentovva
16:33
3547 e142 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
atramentovva
16:31
atramentovva
16:31
2598 1146 420
Reposted fromthinredline thinredline viaatranta atranta
atramentovva
16:31
0987 909d 420
Reposted fromursa-major ursa-major viaatranta atranta
atramentovva
16:31
6849 8316 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaatranta atranta
atramentovva
16:31
6845 819e 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaatranta atranta
atramentovva
16:30
6980 25e8 420
Reposted fromfungi fungi viaSanthe Santhe
atramentovva
16:29
atramentovva
16:29
6654 d2cd 420
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaikari ikari
atramentovva
16:28
6619 d118 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl