Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

atramentovva
17:11
8720 6888 390
Reposted fromNomolestar Nomolestar viajakubzulczyk jakubzulczyk
atramentovva
17:10
8869 fd9c 390
Reposted fromSanthe Santhe
atramentovva
17:10
8590 66f2 390
Reposted fromkaiee kaiee viaPoranny Poranny
atramentovva
17:10
atramentovva
17:09
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaSanthe Santhe
atramentovva
17:09
8556 2a7d 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaPoranny Poranny
atramentovva
17:09
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viala-lu la-lu
atramentovva
17:09
3993 b881 390
Reposted fromkaiee kaiee viaPoranny Poranny
atramentovva
17:09
9363 f17e 390
Reposted fromNomolestar Nomolestar viabookart bookart

June 20 2017

15:52
3773 82e8 390
Reposted fromerithe erithe viakapitandziwny kapitandziwny

June 21 2017

atramentovva
17:11
8720 6888 390
Reposted fromNomolestar Nomolestar viajakubzulczyk jakubzulczyk
atramentovva
17:10
8869 fd9c 390
Reposted fromSanthe Santhe
atramentovva
17:10
8590 66f2 390
Reposted fromkaiee kaiee viaPoranny Poranny
atramentovva
17:10
atramentovva
17:09
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaSanthe Santhe
atramentovva
17:09
8556 2a7d 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaPoranny Poranny
atramentovva
17:09
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viala-lu la-lu
atramentovva
17:09
3993 b881 390
Reposted fromkaiee kaiee viaPoranny Poranny
atramentovva
17:09
9363 f17e 390
Reposted fromNomolestar Nomolestar viabookart bookart
atramentovva
17:09
3993 b881 390
Reposted fromkaiee kaiee viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl