Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

atramentovva
17:15
3311 a137 420
cloud
Reposted fromsponzy sponzy viaatranta atranta
atramentovva
17:14
1039 bf96 420
Reposted fromczinok czinok viaatranta atranta

April 15 2018

atramentovva
17:49
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
atramentovva
17:49
atramentovva
17:49
atramentovva
17:47
atramentovva
17:47
17:46
4145 ac16 420
atramentovva
17:46
3159 047b 420
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
atramentovva
17:45
Reposted fromtwice twice viadobby dobby
atramentovva
17:45
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby

April 13 2018

atramentovva
17:26
7783 db30 420
Reposted fromSanthe Santhe viatobecontinued tobecontinued
atramentovva
17:25
7107 a770 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viarurky rurky
atramentovva
17:24
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viala-lu la-lu
atramentovva
17:22
Reposted fromherrkammer herrkammer viaikari ikari
atramentovva
17:21
1863 83af 420
Reposted fromMiziou Miziou viatobecontinued tobecontinued
atramentovva
17:20
2332 9d61 420
Reposted frompulperybka pulperybka viadualistycznie dualistycznie
atramentovva
17:20
1662 6151 420
Reposted fromseaweed seaweed viadualistycznie dualistycznie

April 05 2018

atramentovva
16:41
8549 eb5a 420
"Niech się niebo nie kojarzy tylko z deszczem..."
/Agnieszka Osiecka
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaardhund maardhund
atramentovva
16:38
9878 ea92 420
Reposted fromsohryu sohryu viaSanthe Santhe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl