Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

atramentovva
17:11
8720 6888 390
Reposted fromNomolestar Nomolestar viajakubzulczyk jakubzulczyk
atramentovva
17:10
8869 fd9c 390
Reposted fromSanthe Santhe
atramentovva
17:10
8590 66f2 390
Reposted fromkaiee kaiee viaPoranny Poranny
atramentovva
17:10
atramentovva
17:09
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaSanthe Santhe
atramentovva
17:09
8556 2a7d 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaPoranny Poranny
atramentovva
17:09
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viala-lu la-lu
atramentovva
17:09
3993 b881 390
Reposted fromkaiee kaiee viaPoranny Poranny
atramentovva
17:09
9363 f17e 390
Reposted fromNomolestar Nomolestar viabookart bookart

June 20 2017

15:52
3773 82e8 390
Reposted fromerithe erithe viakapitandziwny kapitandziwny

June 19 2017

atramentovva
17:55
1973 958f 390
Time for a haircut?
Reposted fromfredricnmht fredricnmht viaLuukka Luukka
atramentovva
17:46
2787 13ba 390
Reposted fromblack-agnes black-agnes viaPoranny Poranny
atramentovva
17:43
17:41
0459 df54 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viaPatiszon Patiszon
atramentovva
17:39
9574 cdec 390
w sedno
Reposted fromwcalezenie wcalezenie viatobecontinued tobecontinued
atramentovva
17:38
4841 eba7 390
Reposted fromkaiee kaiee viakapitandziwny kapitandziwny
atramentovva
17:38

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie viatobecontinued tobecontinued
atramentovva
17:38
3734 320f 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSilentForest SilentForest
17:37
atramentovva
17:37
4855 b865 390
Reposted fromkaiee kaiee viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl